نیما ترانس تولید کننده دستگاه جرقه زن فرکانسی(کرونا)

پرقدرت ترین دستگاه فرکانسی ایران